Privacyprotocol

 
Algemeen
 

Op alle handelingen inzake persoonsgegevens is de Wet Bescherming van Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De VVD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar leden in overeenstemming met deze wetgeving.

Op grond van artikel 3 Vrijstellingsbesluit Wbp is de VVD niet verplicht de gegevensverwerking die voldoet aan de voorwaarden in dit artikel genoemd, te melden bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp).

 

Bewaarplicht
 
Conform art. 3 lid 7 van het Vrijstellingsbesluit Wbp worden persoonsgegevens uiterlijk twee jaren nadat het lidmaatschap is beëindigd of de betrokkene te kennen heeft gegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd verwijderd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De gegevens tot onze beschikking in de administratie worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Ingevolge artikel 20 lid 1 en 2 van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) moet de VVD de persoonsgegevens van leden en donateurs durende tien jaar bewaren.
 
Verzamelen van persoonsgegevens
 
De VVD verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens van leden, belangstellenden en donateurs. De VVD vraagt slechts om de persoonsgegevens die toereikend zijn gelet op de doeleinden voor het verzamelen en verwerken van de gegevens.

Leden en donateurs: Het gaat hierbij om: naam, voornaam, voorletters, titulatuur (niet verplicht), geslacht (niet verplicht), geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (niet verplicht), e-mailadres, bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens, gegevens betreffende functies binnen de VVD, aandachtsgebieden en het lidnummer. Optioneel zijn de titulatuur, geslacht, telefoonnummer en contactgegevens van assistenten van de betrokkene.
 
Belangstellenden: e-mailadressen, postcode, datum en locatie van registratie.
 
Bovengenoemde betrokkenen hebben te allen tijde het recht op inzage in en correctie van hun persoonsgegevens. Tevens kunnen belangstellenden te allen tijde vragen om vernietiging van hun verzamelde persoonsgegevens met in achtneming van de wettelijke bewaarplicht die geldt voor politieke partijen.
 
Informeren van betrokkenen
 
Het privacyprotocol wordt gepubliceerd op www.vvd.nl en zal voor iedereen, leden en belangstellenden, inzichtelijk zijn.

Belangstellenden zullen bij aanmelding voor evenementen via het aanmeldformulier worden geattendeerd op het privacyprotocol waarbij zij akkoord moeten gaan met het protocol en toestemming moeten geven om gebruik te mogen maken van persoonsgegevens ten behoeve van onderstaande doeleinden.
 
Doeleinden
 
De VVD verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van de volgende gerechtvaardigde doeleinden op basis van art. 8(a) t/m (f) van de Wip :

Het aangaan van een lidmaatschap en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan innen van contributies, verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, deelname aan ledenraadplegingen);
 
Het ontvangen van donaties en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan notarisplannen en overeenkomsten);
Het verzenden van verenigingsinformatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
Het beheren van de ledenadministratie;
Het beheren van de financiële administratie;
Het beheren van een database voor scouting en talentmanagement;
(geanonimiseerd) statistisch onderzoek.
De VVD gebruikt de telefoon- , adresgegevens, e-mailadressen, klikgedrag en geboortedata van de leden ten behoeve van de permanente campagne, om:

te informeren over en te betrekken bij de permanente campagne;
te vragen actief deel te nemen aan de permanente campagne;
informatie en kennis van leden te vragen die gebruikt wordt als input voor de permanente campagne.

De VVD gebruikt opgevraagde informatie en kennis ten behoeve van aandachtsgebieden van leden, donateurs en belangstellenden om:

gericht te informeren over hun aandachtsgebieden;
gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij hun aandachtsgebieden;
gericht terug te kunnen koppelen wat met hun input over de aandachtsgebieden gedaan is;
zelf gegeven informatie om in de toekomst deze te kunnen bereiken en betrekken bij permanente campagne.
 

 
De VVD vraagt op basis van door henzelf verstrekte e-mailadressen en postcodes leden, donateurs en belangstellenden een profiel aan te maken met hun gegevens, zodat de VVD: kan inventariseren waar kiezers en sympathisanten in de wijk of in netwerken zich zorgen om maken; – gericht kan uitnodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij hun zorgen; – gericht kan terugkoppelen wat met hun inventarisaties en meningen gedaan is; – gericht kan informeren en betrekken bij belangrijke onderwerpen in hun directe omgeving.
 
Beveiliging & vertrouwelijkheid
 
De VVD legt in overeenstemming met artikel 13 Wbp passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Binnen de VVD bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de VVD en statutair specifiek met de VVD verbonden organisaties en worden alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over die gegevens moeten beschikken. En overigen genoemden zoals vermeld in artikel 3.4 van het Vrijstellingsbesluit van de Wbp.

Wanneer de VVD persoonsgegevens laat verwerken door een bewerker, dient de bewerker te allen tijde een bewerkersovereenkomst te ondertekenen. Hiermee waarborgt de VVD de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
 
Wijzigingen in het privacyprotocol
 
De VVD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Privacyprotocol. Wij adviseren u het Privacyprotocol regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 maart 2016.
 
Vragen
 
Voor vragen over het privacybeleid van de VVD Algemeen Secretariaat kunt u contact opnemen met de afdeling Verenigingszaken via vereniging@vvd.nl.

Help ons Nederland te verbeteren.
In gesprek met onze Kamerleden? Kom langs in de Tweede Kamer.
meld je aan
Meedoen met de VVD?
Word lid